Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy a webhely használata előtt figyelmesen olvassa el jelen jogi tájékoztatót, melynek tartalmát Ön a webhely használatával további beleegyezés kérése nélkül tudomásul veszi és elfogadja!

A jelenleg érvényes adatvédelmi tájékoztató módosítását Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló uniós jogszabály május 25. napjával történő hatályba lépése indokolta.

 1. Bevezetés

Kalmár László EV. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Kalmár László EV.

Székhely: 9021 Győr, Arany János út 25.

Nyilvántartási szám: 5048940622273544

Adószám: 77273280

Honlap: https://kalmarlaszlo.hu/

E-mail: laci@kalmarlaszlo.hu

Az adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonság garantálása és az adatok sértetlenségének biztosítása érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Biztosítja az adatok bizalmasságát, az adatintegritást, az adatok arra feljogosítottak számára való hozzáférést, a rendelkezésre állást, a weboldal látogatóinak (továbbiakban: Felhasználók) jogainak érvényesítését, a jogorvoslati útról való tájékoztatást.

Az adatkezelő profilozást nem végez, nem elemzi a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) magatartását, érdeklődését, személyes preferenciáit.

Az Adatkezelő https://kalmarlaszlo.hu/ címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, a felhasználók haladéktalan tájékoztatása mellett, melyet belépéskor felugró ablak útján tesz meg. A jelen közleményhez kapcsolódó bármely kérdését kérjük, írja meg nekünk, hogy mielőbb megválaszolhassuk kérdését.

Adatkezelési alapelveink összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Az adatkezelő a Felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének megfelelően kizárólag a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

A személyes adatok tárolása az adatkezelő részére a tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren elektronikusan és az adatkezelő székhelyén papír alapon is történik. Ezen adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá, azokat harmadik személyek számára a felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem adják át.

A számlázási adatokat és a könyveléshez szükséges dokumentumokat az Adatkezelő székhelyén tárolja.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az Adatkezelő nem szándékozik 16. életévét be nem töltött gyermekekről adatokat gyűjteni, ezért felhívjuk a 16 évnél fiatalabb gyermekek szüleit / gondviselőit, hogy kísérjék figyelemmel, ellenőrizzék, hogy gyermekük hogyan használja weboldalunkat, annak érdekében, hogy az Ön előzetes engedélye nélkül ne oszthasson meg cégünkkel személyes adatokat!

Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a GDPR 7. cikkének értelmében jogosult hozzájárulásának bármikor történő visszavonására, azonban a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Adatkezelések

 2.1 Kapcsolatfelvétel közvetlenül a weboldalon keresztül

 2.1.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • email cím

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges

 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

2.1.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó által kezdeményezett ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

2.1.4 Az adatok törlése: A felhasználó által a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

 • Online időpontfoglalás és ezzel kapcsolatos regisztráció

 Adatkezelő weboldalán online időpontfoglalás lehetőségét biztosítja az ügyfelek számára. Az online időpontfoglalási rendszer (a továbbiakban: Rendszer) felhő alapú szolgáltatás, web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A bwnet.hu rendszerébe a https://www.bwnet.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni. Az Adatkezelő – mint szolgáltatást megrendelő – határozza meg az adatkezelés célját és eszközeit, a felhőszolgáltatást nyújtó Beauty World Net Kft. pedig adatfeldolgozóként szerepel. A főoldalon az „Online időpontfoglalás” menüpontra klikkelve a Felhasználót a rendszer a Beauty World Net Kft. által fenntartott www.bwnet.hu weboldalra irányítja át, mely Adatkezelő részére internetes felhasználói felületet biztosít.

Az időpontfoglaláshoz regisztráció szükséges, az ennek során megadott személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím, neme, nyelv, jelszó) kezelése a Beauty World Net Kft. weboldalán található „Adatkezelési tájékoztató” és a „Felhasználói feltételek” alapján történik, melynek regisztráló személy általi elfogadása a regisztráció feltétele.

A regisztráció megerősítéséhez a Beauty World Net Kft. SMS útján küld aktiváló kódot. Ezt követően a rendszer visszairányít Adatkezelő felhasználói felületére, melyen a szolgáltatás és az időpont kiválasztása megtörténhet. A véglegesítést követően ismételten a Beauty World Net Kft. küld rendszerüzenetet a noreply@bwnet.hu e-mail címről.

2.2.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • Felhasználó neme
 • jelszó

A megadott személyes adatok kezelése az online felhasználói felületen lefoglalható szolgáltatás igénybe vétele és a Felhasználó azonosítása céljából szükséges.

 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

2.2.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók felhasználó általi törlésének kezdeményezéséig kezeli (GDPR 21. cikk (2) bekezdés).

2.2.4 Az adatok törlése: A felhasználó által a regisztrációhoz szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény az 1. pontban megadott e-mail címen vagy postai címen kezdeményezhető.

 • Számlázás

2.3.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • cím
 • esetlegesen adószám (ha az áthárított adó a 100.000 Ft összeget eléri vagy meghaladja)

A megadott személyes adatok kezelése a szerződésszerű teljesítés részeként a termék vételára – esetlegesen szállítási költség – számlázása céljából szükséges.

2.3.2 Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szigorú számadású bizonylatokon (számla) található adatok tekintetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).

2.3.3 Az adatkezelés időtartama: A jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdés alapján 8 év).

2.3.4 Az adatok törlése: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

2.4 Ügyfél levelezés

 2.4.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó megnevezése

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

2.4.2 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

2.4.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatos kérdés esetén ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

2.4.4 Az adatok törlése: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó személyes adatokra vonatkozó törlési igényének beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

 2.5 Panaszkezelés

2.5.1 Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó megnevezése

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a fogyasztói panasz kivizsgálásához, jegyzőkönyv felvételéhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

2.5.2 Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).

2.5.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet és a felhasználó részére adott válasz másolati példányát (valamint átvételét igazoló, személyes adatokat tartalmazó tértivevényt) öt évig megőrzi és köteles azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni (kötelező adatkezelés, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés).

2.5.4 Az adatok törlése: A panasszal kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben az adatkezelő a www.kalmarlaszlo.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás azonban a jelen Adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

 

Cégnév Székhely Adószám Cégjegyzékszám Feldolgozott adatok köre Tevékenység
Beauty World Net Kft. 1066 Budapest, Teréz körút 38. I. em. 110/C. 23867352-2-42 01-09-982082

 

név (vezetéknév és keresztnév), telefonszám, e-mail cím, felhasználó neme, jelszó

 

Internetes felhasználói felület biztosítása, online időpontfoglalási rendszer működtetése
Takács Gábor E.V. 9024 Győr, Bartók Béla utca 26/B. fsz 2.  66722560-2-28 Nyilvántartási szám: 38141289 vezetéknév és keresztnév; e-mail cím Tárhely-szolgáltató

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldi adattovábbítás, sem az Európai Unió területére, sem azon kívüli területre.

 1. Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, rövid szöveges fájlt (ún. „cookie”-t) helyez el.

Első látogatáskor az Adatkezelő honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az adatkezelő az itt megismerhető sütiket használja.

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-k nem csatlakoznak az Felhasználó rendszeréhez, nem károsítja a Felhasználó fájljait. Az állandó cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4.2 Cookie-k fajtái

4.2.1 A munkamenet cookie (ideiglenes cookie) a webhelyen történő navigáláshoz, a weboldal alapvető fontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez nélkülözhetetlenek. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról olyan információkat, melyek alkalmasak a felhasználó azonosítására, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

4.2.2 A funkcionális cookie-k (állandó cookie-k) a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

4.2.3 A sütikkel kapcsolatos beállításokról a legnépszerűbb böngészők vonatkozásában a következő linkeken talál információkat:

Google ChromeFirefoxMicrosoft Internet Explorer 8Microsoft Internet Explorer 9Microsoft Internet Explorer 10Microsoft Internet Explorer 11;

Vannak olyan böngészők is, amik a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.

További információk a sütikkel kapcsolatban:

Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség oldala: https://www.youronlinechoices.com/hu/
Általános tájékoztató: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Az Adatkezelő a weboldalon található külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért nem vállal felelősséget.

Amennyiben egyértelművé válik egy linkelt külső honlap káros, vagy hatályos jogszabályokat sértő tartalma vagy tevékenysége, úgy Adatkezelő azokat a linkeket haladéktalanul eltávolítja.

 1. Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszerről

Az Adatkezelő felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a Győr, Arany János u. 25. szám alatti társasházban lévő székhelye előtti folyosón egy másik tulajdonos által a saját ingatlanára vonatkozóan vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer (a továbbiakban: megfigyelőrendszer) került kihelyezésre. A kamera látószögének irányába esik Adatkezelő székhelyének bejárata, így előfordulhat, hogy az ügyfelekről képfelvétel készül.

A folyosói kamera tulajdonosa a Trenta Kft. (székhely: 2900 Komárom, Igmándi út 16. 697/3/A/27. ép., e-mail cím: brigetiochange@vivamail.hu). Adatkezelő nem rendelkezik további információval a megfigyelőrendszerről, illetve nincs hozzáférése a felvételekhez. E tekintetben tehát a Trenta Kft. minősül adatkezelőnek.

Az Adatkezelő kéri ügyfeleit, hogy további információ érdekében forduljanak a fentebb megadott elérhetőségen a Trenta Kft. felé.

Alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy a megfigyelőrendszerre vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján a Trenta Kft. adatkezelése során milyen módon köteles eljárni:

5.1 A Trenta Kft. adatkezelésével érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • a Trenta Kft. ingatlana előtt, illetve a kamera látószögébe tartozó folyosórészen tartózkodókról felvett kép

A megfigyelőrendszer által rögzített kép kezelése vagyonvédelmi célból szükséges.

 • A Trenta Kft. adatkezelésének jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • A Trenta Kft. adatkezelésének időtartama: A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában 3 munkanapig tárolható (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) 31. § (2) bekezdés).

5.4 A Trenta Kft. adatkezelésével érintett adatok törlése: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában 3 nap után törölni kell.

5.5 A képfelvétel megtekintésére jogosult személy: A megfigyelőrendszer által rögzített képfelvétel megtekintésére kizárólag a Trenta Kft. által megjelölt személy, kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében jogosult.

5.6 Adattovábbítás:

Az SzVMt. 31. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettség alapján bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a megőrzésre irányadó határidő (3 munkanap) még nem járt le.

 1. Az érintettek jogai:

6.1. tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk)

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13. és a 14. cikkébenben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, díjmentesen nyújtsa. A tájékoztatáshoz való jog az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható (írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is.) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

6.2. személyes adatokhoz hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.3. helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.4. törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés az alábbi okok bármelyike alapján szüksége, az adatok törlése nem kezdeményezhető:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés valamely fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6. az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.7. a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretei között végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések megtételére vonatkozó eljárási szabályok:

GDPR 12. cikk: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelő terheli.

GDPR 19. cikk: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa elvégzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

GDPR 15. cikk (3) bekezdés: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 1. Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos adatbiztonsági előírásai:

7.1.Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, a tudomány és technológia mindenkori állásának és az intézkedések megvalósítása költségeinek figyelembevételével észszerűen elérhető módon a személyes adatok kezelésére vonatkozó követelmények, így különösen az adatkezelés alapelvei és az érintettek jogai hatékony érvényesülését szolgálják, Adatkezelő gondoskodik arról, hogy kizárólag olyan és annyi személyes adat kezelésére kerüljön sor, olyan mértékben és időtartamban, amely az adatkezelés célja szempontjából szükséges, és az adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintett erre irányuló kifejezett akarata hiányában ne válhassanak nyilvánosan hozzáférhetővé.

7.2. Az adatbiztonság keretében a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során az adatkezelő által alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Az adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. Az adatkezelő a kezelt személyes Regisztrált felhasználói adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását az adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek:

8.1 bírósági jogorvoslat (GDPR 12. cikk (3) bekezdés és 79. cikk)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

8.2 Kártérítés és sérelemdíj (GDPR 82. cikk, Ptk. 2:52. § és 2:53. §)

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8.3 Felügyeleti hatósági eljárás (panasztételhez való jog – GDPR 14. cikk (3) bekezdés és 77. cikk)

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz döntést.

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Győr, 2020.